Polyamidskruv/Mutter

                                                                                                                                   
                                                                                                                             Polyamidskruv Cylinderskalle


Polyamidskruv M3-15mm 10-pak Pris:24:-
Polyamidskruv M3-20mm 10-pak Pris:24:-
Polyamidskruv M3-25mm 10-pak Pris:24:-
Polyamidskruv M3-30mm 10-pak Pris:24:-
Polyamidskruv M4-15mm 10-pak Pris:26:-
Polyamidskruv M4-20mm 10-pak Pris:26:-
Polyamidskruv M4-25mm 10-pak Pris:26:-
Polyamidskruv M4-30mm 10-pak Pris:26:-
Polyamidskruv M4-40mm 10-pak Pris:26:-
Polyamidskruv M5-30mm 10-pak Pris:28:-
Polyamidskruv M5-40mm 10-pak Pris:32:-
Polyamidskruv M5-50mm 10-pak Pris:32:-
Polyamidskruv M5-80mm 10-pak Pris:35:-
Polyamidskruv M6-30mm 10-pak Pris:32:-
Polyamidskruv M6-50mm 10-pak Pris:34:-
Polyamidskruv M6-80mm 10-pak Pris:36:-

Plastmutter

Plastmutter M3 10-pak Pris:19:-
Plastmutter M4 10-pak Pris:19:-
Plastmutter M5 10-pak Pris:19:-
Plastmutter M6 10-pak Pris:24:-